OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. DEFINICJE

1.1 W ramach niniejszych Warunków:

KUPUJĄCY – oznacza osobę, która nabywa lub zobowiązuje się nabyć Towary od Sprzedawcy;
WARUNKI – oznaczają warunki sprzedaży określone w niniejszym dokumencie oraz szczególne warunki, na które Sprzedawca wyraził zgodę na piśmie;
UMOWA – oznacza umowę pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, dotyczącą sprzedaży i nabycia Towarów zgodnie z niniejszymi Warunkami;
DATA DOSTAWY – oznacza datę określoną przez Sprzedawcę, w której Towary mają być dostarczone, lub datę, w której dostawa ma miejsce (w zależności od tego, która data jest późniejsza);
MIEJSCE DOSTAWY – oznacza lokalizację określoną w Umowie dla dostawy Towarów zamówionych przez Kupującego na mocy tej Umowy;
TOWAR – oznacza artykuły, które Kupujący zobowiązuje się nabyć od Sprzedawcy, oraz
SPRZEDAWCA – oznacza Spółkę TAMA POLSKA SP. Z OO, 98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 12A, Polska.

2. WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE

2.1 Niniejsze Warunki stosuje się do wszystkich Umów, z zastrzeżeniem wszystkich innych warunków, w tym wszelkich warunków, które Kupujący zamierza stosować w odniesieniu do każdego zamówienia, potwierdzenia zamówienia, lub podobnego dokumentu.
2.2 Wszelkie zamówienia składane na Towary uważane są za składane przez Kupującego oferty nabycia Towarów na podstawie niniejszych Warunków.
2.3 Przyjęcie dostawy Towarów uznaje się za rozstrzygający dowód przyjęcia przez Kupującego niniejszych Warunków, pod warunkiem, że poprzez podpisanie przez Kupującego Umowy potwierdza on, że: (i), że otrzymał i zapoznał się z Warunkami przed podpisaniem Umowy oraz, że (ii) Umowa została indywidualnie uzgodniona z Kupującym.
2.4 Wszelkie zmiany niniejszych Warunków (w tym wszelkich szczególnych warunków uzgodnionych między Stronami) nie mają zastosowania, chyba że zostaną wyraźnie potwierdzone na piśmie przez Sprzedawcę. Kupujący oświadcza, iż nie działa na podstawie jakiegokolwiek deklaracji, obietnicy lub oświadczenia wydanego lub udzielonego przez lub w imieniu Sprzedawcy, które nie zostały określone w Umowie, a wszystkie intencje oraz zastrzeżenia dotyczące sprzedaży i dostawy Towarów, zostały zawarte w Umowie.
2.5 Stawki podane przez Sprzedawcę nie stanowią złożonej przez Sprzedawcę oferty sprzedaży lub dostawy Towarów, do których się one odnoszą.

3. CENA

3.1 W przypadkach, w których Towary są sprzedawane wraz z odniesieniem do cennika opublikowanego przez Sprzedawcę, ceną za Towar jest cena określona w cenniku Sprzedawcy, opublikowanym na jego stronie internetowej, aktualnej w dacie zawarcia Umowy, lub w dacie, w której Towary zostały zamówione przez Kupującego (w zależności od przypadku). W przeciwnym wypadku, ceną za Towar jest cena uzgodniona na piśmie przez Sprzedawcę i Kupującego.
3.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zwiększenia od czasu do czasu cen zawartych w aktualnie obowiązującym cenniku bez pisemnego powiadamiania Kupującego, z powodu zmiennego charakteru używanych surowców i szczególnych warunków rynkowych. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący potwierdza, że ​​przed złożeniem takiego zamówienia zapoznał się z aktualnym cennikiem opublikowanym przez Sprzedawcę oraz, że wyraża nań zgodę.
3.3 Cena nie zawiera podatku VAT (lub podatku o podobnym charakterze), ani żadnego podatku lub opłaty odnoszącej się do produkcji, transportu, eksportu, importu, sprzedaży lub dostawy towarów, które są wymagalne w kwocie obowiązującej w dniu wystawienia faktury przez Sprzedawcę.
3.4 Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, o ile nie zaznaczono inaczej i wszystkie płatności muszą być dokonywane w złotych polskich, o ile Sprzedawca nie wyraził na piśmie swojej zgody na odmienne rozwiązanie.

4. DOSTAWA

4.1 Dostawa odbywa się za pomocą takich metody, jakie Sprzedawca może ustalić według własnego swobodnego uznania; do miejsca wskazanego przez Kupującego („Miejsce Dostawy”), w Dacie Dostawy lub w terminie na tyle nieodległym od Daty Dostawy, na ile jest to możliwe w danych warunkach. Dla uniknięcia wątpliwości, Data Dostawy jest określana jedynie orientacyjnie, i o ile Sprzedawca nie wyraził pisemnej zgody na odmienne rozwiązanie, czas nie należy do elementów istotnych dostawy.
4.2 Koszty pakowania i dostawy uwzględnione są w cenie Towarów, chyba że inaczej zaznaczono w Fakturze Sprzedażowej.
4.3 Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów polskiego Kodeksu Cywilnego, opóźnienie w dostawie Towarów nie wpływa na cenę Towarów ani też nie uprawnia Kupującego do nie przyjęcia dostawy lub dalszych partii lub części zamówienia ani innych zamówień Kupującego lub do odmowy zapłaty za przedmiot Umowy lub zamówienia.
4.4 Zwraca się niniejszym uwagę Kupującego na zapisy zawarte w pkt. 9.1.3. niniejszych Warunków.
4.5 Jeżeli, z jakiegokolwiek powodu, Kupujący odmawia przyjęcia dostawy jakichkolwiek Towarów, gdy są one gotowe do dostarczenia, lub gdy Sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć Towarów na czas, ponieważ Kupujący nie dostarczył odpowiednich instrukcji, dokumentów, licencji i zezwoleń, wówczas Sprzedawca może przechowywać Towary do czasu dostarczenia, przy czym Kupujący jest odpowiedzialny za wszelkie związane z tym koszty i wydatki (w tym, bez ograniczeń, koszty przechowywania i ubezpieczenia). Przepis ten nie narusza wszelkich praw Sprzedawcy w odniesieniu do braku dokonania odbioru Towarów przez Kupującego lub braku zapłaty za nie zgodnie z warunkami Umowy.
4.6 Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych Warunków, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe straty (przy czym wszystkie trzy postaci obejmują, bez ograniczeń, straty, które Sprzedawca poniósł, utratę zysków, utratę korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie wyrządzona szkoda, zmniejszenie wartości przedsiębiorstwa oraz straty podobnego rodzaju), koszty odszkodowania, opłaty lub wydatki spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez opóźnienie w dostawie Towarów (nawet jeżeli spowodowane przez zaniedbanie Sprzedawcy), ponadto jakiekolwiek opóźnienie nie uprawnia Kupującego do rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, chyba że takie opóźnienie przekracza sześćdziesiąt (60) dni lub chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego stanowią inaczej.

5. ZAPŁATA

5.1 O ile Umowa nie stanowi inaczej, z zastrzeżeniem pkt. 5.3, zapłata ceny, podatku VAT i jakiegokolwiek innego podatku, cła, sumy ubezpieczenia, kwoty za składowanie i kosztów dostawy jest wymagalna w ciągu trzydziestu (30) dni od końca miesiąca, w którym wystawiono fakturę.
5.2 W przypadku, gdy płatność ma być dokonana za pomocą akredytywy, Umowa wyraźnie stanowi, że akredytywa jest nieodwołalna i jest otwierana lub potwierdzana przez Polski pierwszorzędny bank, do zapłacenia w wolnym obrocie w Polsce (paid over the Polish counter) w Polsce i cała dokumentacja jest przedstawiana Sprzedawcy na jego żądanie lub w inny sposób, zgodnie z warunkami Umowy.
5.3 Wszystkie płatności na rzecz Sprzedawcy w ramach Umowy stają się wymagalne niezwłocznie po jej zakończeniu, mimo istnienia innych przepisów.
5.4 Czas zapłaty stanowi istotny warunek umowny.
5.5 Kupujący nie może powstrzymać się z zapłaty jakiejkolwiek faktury lub innej kwoty należnej na rzecz Sprzedawcy z powodu jakiegokolwiek prawa do potrącenia lub roszczenia wzajemnego, do którego Kupujący ma prawo lub na które może się powoływać z jakiegokolwiek powodu.

6. OPÓŹNIONA ZAPŁATA

6.1 W przypadku, gdy Kupujący nie dokona zapłaty jakiejkolwiek faktury w terminie jej płatności, Sprzedawca ma prawo do (bez ograniczeń):
6.1.1 naliczania odsetek od takiej faktury od daty określonej w fakturze jako data płatności do dnia faktycznej zapłaty faktury, według stopy 2% powyżej stopy bazowej każdorazowo obowiązującej w CitiBank; odsetki takie narastać będą według takiej stopy zarówno przed, jak i po wydaniu orzeczenia w danej sprawie;
6.1.2 naliczać odsetki dodatkowe zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu Cywilnego według stóp i okresów, które są dozwolone zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
6.1.3 zawiesić lub odwołać dostawy jakichkolwiek Towarów należnych Kupującemu;
6.1.4 przeznaczyć każdą płatność dokonaną przez Kupującego na poczet takich Towarów (lub jakichkolwiek innych Towarów dostarczonych w ramach innej umowy z Kupującym), które Sprzedawca według własnego uznania uważać będzie za odpowiednie;
6.2 Dla uniknięcia wątpliwości, prawa i środki ochrony prawnej przysługujące Sprzedawcy i określone niniejszą Umową, są łączne, a nie wykluczające się, a wykonywanie jednych z nich nie może pozbawiać Sprzedawcy prawa do wykonywania innych.
6.3 Sprzedawca jest uprawniony do skorzystania ze środków ochrony prawnej, przewidzianych w pkt. 4 Warunków powyżej, mimo tego, iż ryzyka i / lub tytuł własności do Towarów nie przeszły na Kupującego.

7. RYZYKO I TYTUŁ PRAWNY

7.1 Ryzyko związane z Towarami przechodzi na Kupującego:
7.1.1 Ryzyko utraty przechodzi na Kupującego zgodnie z warunkami dostawy określonymi w Fakturze Sprzedaży (Incoterms 2010) ; lub
7.1.2 Jeżeli Towary są przechowywane w siedzibie Sprzedawcy na podstawie przepisów pkt. 5 lub pkt. 4.6, lub w inny sposób na podstawie zarządzenia Sprzedawcy, z chwilą odbioru Towaru przez Kupującego, lub po upływie siedmiu (7) dni od pisemnego powiadomienia Kupującego przez Sprzedawcę, że towar jest gotowy do dostarczenia, (w zależności od tego, która data jest wcześniejsza);
7.2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, uszkodzenia lub braki, które mogą wystąpić w czasie przewozu Towarów po przejściu ryzyka na Kupującego, a w przypadku gdy Kupujący ma roszczenie wynikające z tytułu takiej utraty, uszkodzenia lub braku, to takie roszczenie należy zgłosić sprzedawcy i Przewoźnikowi szybko, jak tylko będzie to możliwe. Kupujący zobowiązuje się w takich okolicznościach, aby w pełni dostosować się do ogólnych warunków Przewoźnika dotyczących dochodzenia odszkodowania za uszkodzenia, niedobory lub straty w czasie przewozu, i zgadza się zwolnić Sprzedawcę od odpowiedzialności za wszelkie straty wynikających z braku takiego dostosowania się.
7.3 Niezależnie od tego, iż dostawa miała miejsce i / lub ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów przeszło na Kupującego, tytuł własności Towarów nie przechodzi na Kupującego do czasu, gdy Sprzedawca otrzyma w gotówce lub w innych środkach pełną zapłatę ceny za Towary i wszystkie inne towary, których zbycie Sprzedawca ustalił z Kupującym, a których termin płatności wtedy przypada.
7.4 Do czasu, gdy tytuł własności Towarów przechodzi na Kupującego:
7.4.1 Towary pozostają w posiadaniu Kupującego jako powiernika oraz posiadacza zależnego Sprzedawcy; Kupujący utrzymuje Towary jako oddzielone od rzeczy należących do niego oraz do osób trzecich, oraz przechowuje i chroni Towary we właściwy sposób, ubezpieczając je wszelkich zwykłych ryzyk, w sposób będący do przyjęcia dla Sprzedawcy, oraz oznaczając je jako własność Sprzedawcy i nie niszczy, nie zamazuje ani nie zasłania jakichkolwiek znaków identyfikacyjnych lub opakowań samych Towarów lub związanych z Towarami;
7.4.2 Kupujący nie jest uprawniony do korzystania, odsprzedaży lub dystrybucji Towarów oraz
7.4.3 Sprzedawca ma prawo w każdej chwili zażądać od Kupującego, aby przekazał mu Towary, a jeśli Kupujący niezwłocznie tego nie uczyni – ma prawo wkroczyć do jakiekolwiek pomieszczenia Kupującego lub osoby trzeciej, w którym Towary są przechowywane i i przejąć Towary.
7.5 Wszelkie Towary przejęte przez Sprzedawcę mogą być odsprzedane na takich warunkach, jakie Sprzedający może według własnego uznania określić, a Kupujący jest zobowiązany wobec Sprzedawcy w zakresie różnicy między przychodami netto z takiej odsprzedaży oraz wszystkich zaległych sum należnych Sprzedawcy w odniesieniu do Towarów oraz wszystkich kosztów i wydatków poniesionych przez Sprzedawcę na przejęcie Towarów, ich przechowywanie, ubezpieczenie i ponowną sprzedaż.
7.6 Kupujący nie ustanowi jakiegokolwiek zastawu, nie naliczy opłaty tytułem zabezpieczenia jakiegokolwiek zadłużenia w stosunku do któregokolwiek z Towarów, które pozostają własnością Sprzedawcy. Bez uszczerbku dla innych praw Sprzedawcy, w przypadku gdy Kupujący zamierza to uczynić, wszystkie kwoty należne Sprzedawcy od Kupującego stają się natychmiast wymagalne.
7.7 Postanowienia niniejszych Warunków odnoszące się do zapłaty za Towary, stosuje się w taki sam sposób (bez ograniczeń) do uiszczenia należności lub opłat poniesionych przez Sprzedawcę na podjęcie dodatkowych prac, spełnienie dodatkowych wymagań, dokonanie dodatkowych modyfikacji, testów lub kontroli.
7.8 Wraz z rozwiązaniem Umowy, niezależnie od przyczyny, prawa Sprzedawcy (ale nie prawa Kupującego) zawarte w niniejszym pkt. 7 pozostają w mocy.
7.9 Z zastrzeżeniem sytuacji, w których Sprzedawca, przed wysyłką, zobowiązuje się na piśmie do przyjęcia zwrotu Towarów sprzedawanych ramach niniejszej Umowy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy, według własnego uznania, spełnienia żądań Kupującego, dotyczących zwrotu Towaru zamówionego, ale nie wykorzystanego przez Kupującego z jakiegokolwiek powodu. Zwroty nie mogą być dokonywane bez pisemnej zgody Sprzedawcy. W celu zatwierdzenia i wydania instrukcji zwrotu Towarów, Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy. Kupujący ponosi wszelkie koszty powrotnej wysyłki Towarów do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę. Kupujący nie może potrącić z sum należnych Sprzedawcy jakichkolwiek kwoty dotyczących dokonywanych zwrotów lub oczekiwanych zwrotów, chyba, że uzyska pisemną zgodę Sprzedawcy. Sprzedawca nie jest zobowiązany do dokonywania jakiejkolwiek płatności lub uznania opiewającego na zwracane kwoty, jeżeli Kupujący jest w zwłoce z jakimikolwiek swoimi zobowiązaniami płatniczych. Opłaty zaopatrzeniowe mogą być pobierane według uznania Sprzedawcy.

8. GWARANCJA

8.1 Z zastrzeżeniem postanowień poniższego pkt. 9 niniejszych Warunków, Sprzedawca gwarantuje, że Towary będą odpowiadać ich specyfikacji w chwili dostawy i będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres dwunastu (12) miesięcy od Daty Dostawy.
8.2 Poza przypadkami, gdy Kupujący działa jako konsument w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu Cywilnego, wszystkie inne gwarancje, warunki dotyczące przydatności Towarów do celów, dla którego ma on być wykorzystany, jakości lub stanu Towarów, wyraźnie wskazane lub w sposób dorozumiany wskazane w ustawie, prawie powszechnym lub w inny sposób, są wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

9. LIMITATIONS OF LIABILITY

9.1 Bez uszczerbku dla pkt. 8 powyżej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego:
9.1.1 w odniesieniu do jakiejkolwiek wady wynikającej ze zużycia, celowego uszkodzenia, zaniedbania, niewłaściwych warunków użytkowania, niestosowania się do instrukcji Sprzedawcy (ustnych lub pisemnych), niewłaściwego użycia, wprowadzenia zmian lub dokonania naprawy Towarów bez zgody Sprzedawcy;
9.1.2 w przypadku, gdy pełna cena (w tym, bez ograniczeń, w zakresie spraw określonych w pkt. 7 powyżej) za Towary nie został zapłacona w terminie płatności;
9.1.3 ani w inny sposób nie jest uznawany za dokonującego naruszenia Umowy z powodu opóźnienia w wykonaniu lub z powodu niewykonania któregokolwiek ze zobowiązań Sprzedawcy w odniesieniu do Towarów, jeśli powyższe opóźnienie lub niewykonanie wynikało z przyczyn pozostających na uzasadnionych podstawach poza kontrolą Sprzedawcy. Bez uszczerbku dla postanowień powyższego przepisu, następujące przypadki są uważane za przyczyny pozostające na uzasadnionych podstawach poza kontrolą Sprzedawcy:
(a) siła wyższa, eksplozja, powódź, burza, pożar lub wypadek;
(b) wojna lub groźba wybuchu wojny, akt sabotażu, powstanie, niepokoje społeczne lub rekwizycje;
(c) akty prawne, ograniczenia prawne, rozporządzenia, statuty lub regulaminy, zakazy lub środki jakiegokolwiek rodzaju ze strony organu władzy rządowej, parlamentarnej lub lokalnej;
(d) uregulowania prawne dotyczące importu lub eksportu lub embarga;
(e) strajki, lokauty lub inne działania pracownicze lub spory handlowe (angażujące pracowników Sprzedawcy lub osoby trzeciej);
(f) trudności w pozyskaniu surowców, siły roboczej, paliwa, części zamiennych lub maszyn;
(g) awaria zasilania lub awarie maszyn.
9.2 Jeżeli jakiekolwiek uzasadnione roszczenie wobec jakichkolwiek Towarów jest oparte na wadzie dotyczącej ich jakości lub stanu albo niespełnianie przez nie ich specyfikacji jest zgłoszone Sprzedawcy zgodnie z niniejszymi Warunkami, wówczas Sprzedawca ma prawo do dokonania bezpłatnej naprawy lub wymiany Towarów (lub danej części) lub, według wyłącznego uznania Sprzedawcy, dokonania zwrotu ceny Towarów (lub proporcjonalnie – jej części) Kupującemu, jednakże w przypadku podjęcia przez Sprzedawcę jednego z kroków, opisanych w niniejszym pkt. 9.2., Sprzedawca nie ponosi żadnej dalej idącej odpowiedzialności wobec Kupującego. W żadnym razie, i bez względu na jakiekolwiek inne postanowienie, Kupujący nie jest uprawniony do jakichkolwiek dodatkowych sum lub do otrzymania jakiegokolwiek innego zwrotu, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w zdaniu poprzednim niniejszego pkt. 9.2. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości interpretacyjnych, Kupujący nie jest uprawniony do zwrotu jakiejkolwiek sumy z powodu wad jakościowych lub stanu Towarów lub braku spełnienia przez nie ich specyfikacji, chyba że Sprzedawca został poinformowany o takiej wadzie bez zbędnej zwłoki i zdecydował, według własnego wyłącznego uznania nie zastępować Towarów (lub jakichkolwiek ich składników) Towarami lub składnikami, dostosowanymi do specyfikacji. Niezależnie od innych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach, Sprzedawca nie jest w żaden sposób zobowiązany do dokonania naprawy lub wymiany Towarów lub zwrotu ceny tych Towarów, chyba że (i) został niezwłocznie powiadomiony o wadach dotyczących jakości lub stanu Towarów lub o braku spełniania przez nie ich specyfikacji, oraz (ii) miał możliwość sprawdzenia Towarów w rozsądnym terminie po tym, gdy został powiadomiony o wadach / niezgodności Towarów. Z wyjątkiem przypadków śmierci lub uszkodzenia ciała spowodowanych przez rażące niedbalstwo Sprzedawcy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z powodu jakiegokolwiek przedstawicielstwa (chyba, że byłoby ono fałszywe) lub dorozumianej gwarancji lub warunku lub innego podatku (cła) wynikającego z prawa zwyczajowego, bądź też z mocy wyraźnych warunków Umowy, z tytułu utraty zysku lub z powodu jakichkolwiek strat pośrednich, szczególnych lub wynikowych lub szkód, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych (których powstanie lub zgłoszenie spowodowane zostało zaniedbaniem Sprzedającego, jego pracowników lub przedstawicieli albo w inny sposób), które wynikają lub pozostają w związku z dostawą Towarów.
9.3 Wszelkie roszczenia (w tym wszelkie roszczenia odnoszące się do jakości Towarów) podnoszone przez Kupującego, wynikające z Umowy i z niniejszych Warunków należy zgłosić Sprzedawcy w drodze pisemnego zawiadomienia, przedstawiającego całość okoliczności, na których są one oparte, bezpośrednio po dacie, w której okoliczności te zostały wykryte lub powinny, w rozsądnym stanie rzeczy, zostać odkryte, ale w żadnym wypadku nie później niż 90 dni od daty dostawy Towarów przez Sprzedawcę. Kupujący bezwarunkowo zrzeka się wszelkich roszczeń, które nie zostały zgłoszone w okresie wymaganym przez niniejsze Warunki a Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia jakichkolwiek oświadczeń tego rodzaju po upływie takiego okresu.

10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

10.1 W stosunkach między Kupującym a Sprzedawcą, wszystkie prawa własności intelektualnej i wszelkie inne prawa dotyczące Towarów oraz strony internetowej Sprzedawcy są własnością Sprzedawcy, przedstawicieli Sprzedawcy, podwykonawców, konsultantów i pracowników (w zależności od właściwości).
10.2 Kupujący zwalnia Sprzedawcę w pełnym zakresie od odpowiedzialności w stosunku do wszelkich działań, kosztów (w tym, bez ograniczeń, kosztów prowadzenia postępowania sądowego), roszczeń, postępowań, korzyści i szkód w zakresie wszelkich naruszeń patentów, zarejestrowanych wzorów, praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności przemysłowej lub praw własności intelektualnej wynikających z przestrzegania przez Sprzedawcę szczegółowych instrukcji Kupującego, dotyczących użytkowania praw własności intelektualnej Kupującego.

11. OCHRONA DANYCH

Kupujący przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, aby nazwa Kupującego oraz jego adres i rejestr płatności zostały przekazane właściwej agencji informacji kredytowej, oraz, aby jego dane osobowe były przetwarzane przez i na rzecz Sprzedawcy w związku z Towarami.

12. ROZWIĄZANIE LUB WYPOWIEDZENIE

12.1 O ile Sprzedawca i Kupujący nie uzgodnili inaczej w formie pisemnej, oraz z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów polskiego Kodeksu Cywilnego, Kupujący nie może rozwiązać Umowy lub wypowiedzieć zlecenia z wyjątkiem zgodnego porozumienia zawartego w formie pisemnej.
12.2 Rozwiązanie umowy lub wypowiedzenie zlecenia podlega następującym warunkom: (i) Kupujący zapłaci za wszystkie niedostarczone Towary, które zostały w całości wyprodukowane i przeznaczone dla Kupującego w momencie otrzymania przez Sprzedawcę informacji o rozwiązaniu umowy lub wypowiedzenia; oraz (ii) Kupujący pokryje wszelkie koszty (bezpośrednie i pośrednie), które Sprzedawca poniósł w odniesieniu do Towarów, które nie były całości wyprodukowane w chwili otrzymania przez Sprzedawcę informacji o rozwiązaniu umowy lub wypowiedzenia; wraz z obliczoną proporcjonalnie stopą zwrotu, wynikającą z Umowy.

13. POSTANOWIENIA OGÓLNE

13.1 Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim, a Strony niniejszym poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów polskich.
13.2 Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub pozostające w związku z Umową (niezależnie od tego, czy na podstawie deliktu, umowy, ustawy lub na innej podstawie), w tym wszelkie kwestie dotyczące jej istnienia, ważności, wykładni, naruszenia lub rozwiązania będą rozstrzygane w drodze konsultacji między Stronami. W przypadku niepowodzenia takich konsultacji w ciągu 60 dni (chyba, że ​​okres ten zostanie przedłużony za obopólnym porozumieniem) po otrzymaniu przez Stronę pozwaną pisemnego zawiadomienia w tej kwestii, wówczas sprawa będzie ostatecznie i w sposób wyłączny rozstrzygana w drodze arbitrażu zgodnie z regulaminem arbitrażowym Komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL), obowiązującego na dzień zawarcia umowy („Regulamin”), który uważa się za włączony do Umowy poprzez odniesienie. Trybunał składa się z jednego arbitra, powoływanego zgodnie z Regulaminem. Siedzibą Trybunału Arbitrażowego jest Warszawa, Polska. Językiem arbitrażu jest język polski. Organem powołującym jest Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, które również zarządza każdym arbitraż wszczętym w ramach Umowy. Prawo materialne, o którym mowa w poprzednim paragrafie reguluje sprawę oraz jest podstawą decyzji. Arbiter przedstawia powody orzeczenia na piśmie. W razie konieczności, decyzja arbitrażu może być egzekwowana przez właściwy sąd.
13.3 Zaniechanie egzekwowania swoich praw lub jakiekolwiek odroczenie udzielone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego w odniesieniu do niniejszych Warunków lub w innym zakresie nie wpływa w żaden sposób wpływać ani nie narusza praw Sprzedawcy wobec Kupującego ani nie jest uważane za zrzeczenie się niniejszych Warunków.
13.4 Sprzedawca może rozwiązać każdą Umowę w każdej chwili przed dostawą Towarów, w drodze pisemnego powiadomienia. Wraz ze złożeniem takiego zawiadomienia Sprzedawca niezwłocznie zwraca Kupującemu wszelkie sumy zapłacone w odniesieniu do tych Towarów. Bez uszczerbku dla ograniczenia zawartego w pkt. 9 powyżej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę lub szkodę wynikającą z rozwiązania Umowy zgodnie z niniejszym pkt. 13.4.
13.5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do podzlecenia wykonania całości lub części Umowy.
13.6 Wszelkie postanowienia niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek Umowy, które są lub mogą być nieważne lub niewykonalne, uważa się, w stopniu w jakim taka nieważność lub niewykonalność może być uznana za podzielną, za wyłączone i nie mają wpływu na żaden inny przepis umowy. Jeśli sąd lub właściwy organ uzna jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków za niewykonalne z powodu szerokości jego zakresu, przedmiotu lub ram czasowych, do których ma ono zastosowanie, strony ustalają, że przepis ten będzie egzekwowany w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo państwa, na terytorium, na którym dochodzi się nadania mu mocy.
13.7 Wszelkie zawiadomienia składane na mocy lub w związku z niniejszymi Warunkami lub z jakimikolwiek Umowami sporządza się na piśmie i doręcza się kurierem lub osobiście stronie lub przesyła listem poleconym na adres strony określony w Umowie lub na taki inny adres, który zostanie w późniejszym czasie zgłoszony przez jedną Stronę drugiej Stronie; ponadto wobec braku jakichkolwiek dowodów wcześniejszego otrzymania, wszelkie zawiadomienia uznaje się za otrzymane: (i) jeżeli zostały dostarczone osobiście i pozostawione pod adresem do doręczeń, lub (ii) w przypadku przesłania kurierem lub listem poleconym nagrań, na drugi dzień po nadaniu.

14. ROZWIĄZANIE LUB WYPOWIEDZENIE

14.1 Na żądanie Kupującego, Sprzedawca (lub przedstawiciel przez niego wyznaczony) mogą zapewnić pewną ograniczoną obserwację i / lub doradztwo techniczne związane ze sprzedażą i / lub użytkowaniem Towarów sprzedawanych w ramach niniejszej Umowy („Usługi”). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalania ograniczeń łącznego czasu przeznaczonego na świadczenie takich Usług na rzecz Kupującego. Jeżeli Kupujący i Sprzedawca zawierają pisemną umowę dotyczącą usług dodatkowych lub o poszerzonym zakresie, warunki te powinny być większościowe, w zakresie opisanych usług rozszerzonych.
14.2 Usługi oferowane są jedynie jako usługi o charakterze doradczym, a Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie lub niestosowanie tych Usług przez siebie i wyraża zgodę, aby Sprzedawca nie ponosił odpowiedzialności za ich stosowanie lub niestosowanie przez niego; Sprzedawca nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do Usług.
14.3 Niezależnie od wszelkich postanowień Umowy, zarówno Sprzedawca, jak i Kupujący, (w każdym przypadku zwani „Stroną Zwalniająca od Odpowiedzialności”) zwalnia od odpowiedzialności i chroni drugą Stronę oraz jest odpowiedzialny za wszelkie straty, szkody, roszczenia, zobowiązania (w tym wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej), żądania, kary i odsetki („Roszczenia”) wynikające z Usług, tam, gdzie również wynikają one ze: (i) szkody, choroby lub śmierci pracowników Strony Zwalniającej od Odpowiedzialności, lub (ii) utraty lub uszkodzenia majątku Strony Zwalniającej od Odpowiedzialności, nawet, jeżeli pkt. (i), (ii) lub (iii) jest spowodowany w całości lub w części przez zaniedbania Strony Zwalniającej od Odpowiedzialności lub jej pracowników lub przedstawicieli.
14.4 Podczas przebywania w należących do drugiej Strony pomieszczeniach, Kupujący i Sprzedawca oraz ich pracownicy muszą przestrzegać wszystkich zasad i przepisów, które obowiązują w takich pomieszczeniach. Kupujący informuje Sprzedawcę o zagrożeniach, które w sposób przewidywalny związane są ze świadczeniem Usług. Strona może utrzymać lub wycofać swój personel z dowolnego terenu należącego do drugiej Strony bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za opóźnienie albo, jeżeli w opinii pierwszej Strony, dane miejsce stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa jej pracowników.