Regulamin konkursu Facebook

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu na fanpage’u Tama Polska, organizowanego na podstawie niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) jest Tama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu, pod adresem: ul. Wojska Polskiego 2A, 98-200 Sieradz, KRS: 0000325780, NIP: 8272246038 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród w konkursie, o którym mowa w pkt 1 wyżej („Konkurs”) jest Organizator.
 3. Facebook nie jest organizatorem Konkursu ani fundatorem nagród w Konkursie, jak też nie ponosi odpowiedzialności za jego przebieg ani organizację.
 4. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook, przy wykorzystaniu linka odsyłającego do Konkursu znajdującego się na fanpage’u Tama Polska (dalej: „Aplikacja„).
 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponoszą Uczestnicy (nie dotyczy to kosztów dostarczenia nagród laureatom).

2. Czas przyjmowania zgłoszeń do Konkursu

 1. Zgłoszenia konkursowe, o których mowa w §4 Regulaminu, będą przyjmowane w okresie 20.03.-30.04.2023r.
 2. Konkurs przebiega według harmonogramu wskazanego w §5 Regulaminu.

3. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby spełniające łącznie wszystkie poniższe warunki (zwanymi dalej „Uczestnikami” a pojedynczo „Uczestnikiem”):
 • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie (małoletni nie są dopuszczeniu do udziału w Konkursie) i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, uczestniczące w Konkursie w charakterze konsumentów;
 • posiadające indywidualne prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook;
 • posiadające status fana profilu Tama Polska;
 • przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms;
 1. Ponadto, warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udzielenie w Aplikacji zgody na dostęp do informacji o Uczestniku udostępnianych w profilu Uczestnika w portalu Facebook.
 2. Uczestnik przystępuje do Konkursu dokonując zgłoszenia konkursowego, o którym mowa w §4 Regulaminu.
 3. Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza w Aplikacji Konkursowej, że:
  a) akceptuje postanowienia Regulaminu;
  b) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych(imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku, adres IP) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych;
  c) spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie wskazane w punkcie 1 wyżej;
  d) posiada wszelkie prawa do dysponowania treścią jego zgłoszenia konkursowego, o którym mowa  w §4 Regulaminu, na cele Konkursu, w tym autorskie prawa majątkowe do treści zgłaszanych w Aplikacji oraz, że dokonując ww. Zgłoszenia (opisanego szczegółowo w §4 niżej) nie narusza on żadnych praw osób trzecich;
  e) wyraża zgodę na publikację treści Zgłoszenia konkursowego w obrębie fanpage’a Tama Polska w portalu Facebook i udziela Organizatorowi prawa do takiej publikacji, w tym bez podawania jego autorstwa, przy czym Organizator nie ma obowiązku publikacji ani rozpowszechniania w innej formie zgłoszenia konkursowego.

4. Zgłoszenia konkursowe

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić warunki uczestnictwa w Konkursie wskazane w §3 Regulaminu, wypełnić formularz zamieszczony w Aplikacji konkursowej oraz udzielić odpowiedzi konkursowej w komentarzu pod zadaniem konkursowym w Aplikacji, co stanowi zgłoszenie konkursowe (zwane dalej „Zgłoszeniem”).
 2. Zgłoszenia konkursowe, w szczególności ich, treść w jakikolwiek sposób zgłaszane lub publikowane przez Uczestnika (w tym jego nick) muszą spełniać następujące warunki:
  1. nie mogą naruszać dobrych obyczajów, zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub innych treści sprzecznych z prawem,
  2. nie mogą zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek innych podmiotów lub marek niż Tama Polska lub produktów innych niż produkty tych marek,
  3. nie mogą naruszać prawa, praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw do rozpowszechniania wizerunku,
  4. muszą być zgodne z warunkami korzystania z serwisu Facebook,
  5. muszą być zgodne z niniejszym Regulaminem.
 3. Warunkiem dopuszczenia Zgłoszenia przez jury konkursowe jest dokonanie Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem oraz odpowiedź pod zdaniem konkursowym zgodna z tematem zadania konkursowego.
 4. Każdy Uczestnik jest uprawniony do dokonania jednego Zgłoszenia w Konkursie. W przypadku dokonania więcej niż jednego Zgłoszenia przez jednego Uczestnika, jury podejmie decyzję co do zakwalifikowania jednego ze Zgłoszeń do Konkursu, według uznania jury.

5. Harmonogram Konkursu i wyłonienie laureatów Konkursu

 1. Konkurs przebiega według następującego harmonogramu:
  a) 20.03.2023r. -30.04.2023r. – Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,
  b) do 10.05.2023r. jury wyłoni trzech laureatów, którym zostaną przyznane nagrody w Konkursie.
  c) najpóźniej w dniu 15.05.2023r. Organizator Konkursu poinformuje laureatów o wynikach Konkursu.
 2. W celu wyłonienia laureatów Konkursu, Organizator powoła jury, w skład którego wchodzi od 3 do 5 osób wybranych przez Organizatora.
 3. Jury, w celu wyłonienia laureatów Konkursu, dokona oceny Zgłoszeń konkursowych pod względem zgodności Zgłoszenia z tematyką Konkursu, oryginalności oraz kreatywności Zgłoszenia i wybierze trzy Zgłoszenia, które według swobodnej oceny jury najlepiej odpowiadają tematyce Konkursu a jednocześnie są najbardziej oryginalne i kreatywne.
 4. Organizator poinformuje laureatów o wygranej w Konkursie poprzez wysłanie do każdego z nich za pomocą Aplikacji konkursowej, wiadomości na adres podany przez nich w formularzu w Aplikacji lub telefonicznie na numer telefonu wskazany w formularzu lub przez ogłoszenie laureata w Aplikacji konkursowej.
 5. Po otrzymaniu informacji o wynikach Konkursu, Laureat zobowiązany jest do niezwłocznego podania Organizatorowi, poprzez wysłanie korespondencji e-mail na adres Organizatora: marta.stachowiak@tama-polska.pl danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody za pośrednictwem usług kurierskich. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez tego laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w Konkursie lub brak możliwości dostarczenia nagrody przesyłką kurierską zgodnie z warunkami usług kurierskich (np. brak odbioru przesyłki przez Uczestnika), oznacza rezygnację laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

6. Nagrody

 1. Nagrody w Konkursie: 6 paczek sznurka TamaTwine+ HD Extra 2600m/pack.
 2. Jeden Uczestnik, który został laureatem, jest uprawniony do jednej nagrody w Konkursie.
 3. Laureatowi nie przysługuje prawo do wymiany przyznanej mu przez Organizatora nagrody na inną nagrodę lub przysporzenia innego rodzaju. Laureat nie ma prawa przekazania praw do nagrody innej osobie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za użyteczność nagrody dla Uczestnika.
 5. W przypadku braku dostępności dla Organizatora nagrody wskazanej w pkt 1 wyżej, Organizator może zastąpić ją inną nagrodą o zbliżonej kategorii i wartości.

7. Naruszenia Uczestników i prawa Organizatora Konkursu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji z uczestnictwa w Konkursie, usunięcia fanpage’u Tama Polska lub Aplikacji konkursowej tych Uczestników i ich kont, jak też ich Zgłoszeń, wpisów, komentarzy lub publikacji, co do których Organizator uzna, że doszło do naruszenia przepisów obowiązującego prawa, niniejszego Regulaminu lub praw Organizatora lub osób trzecich. Organizator nie ma obowiązku podawania Uczestnikom przyczyny takich działań.
 2. Każdy Uczestnik ponosi odpowiedzialność wobec Organizatora oraz osób trzecich za naruszenia przepisów prawa, Regulaminu lub warunków korzystania z portalu Facebook, w związku z jego uczestnictwem w Konkursie.
 3. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać pisemnie na adres Tama Polska Sp. z o.o. Wojska Polskiego 2A, 98-200 Sieradz.

8. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożlwiające jej rozpatrzenie (opis i przyczyna reklamacji) oraz kontakt z Uczestnikiem w celu poinformowania go o rozpatrzeniu reklamacji.
 3. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń lub informacji od Uczestnika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji lub jej rozpatrzenia; w takim przypadku 14-dniowy termin biegnie od przekazania Organizatorowi uzupełniających oświadczeń lub informacji.
 4. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji przekazywane będą Uczestnikowi składającemu reklamację w formie pisemnej.

9. Postanowienia końcowe

 1. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje Uczestników Konkursu na fanpage’u Tama Polska.
 2. W nadzwyczajnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w przez cały okres trwania Konkursu na fanpage’u Tama Polska. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 4. Konkurs jest organizowany zgodnie z prawem polskim. Do wszelkich kwestii nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.